Värdegrund

Hela Rodrets verksamhet vilar på en väl förankrad värdegrund.

I skollagen och läroplanen betonas vikten av att skolan är med och fostrar barnen/eleverna till ansvarstagande och demokratiska medborgare, enligt den demokratiska grund som samhället vilar på. Därför handlar förskolans och skolans värdegrund om grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som:

 • Människolivets okränkbarhet
 • Individens frihet och integritet
 • Alla människors lika värde
 • Jämställdhet
 • Solidaritet mellan människor

Det här vill vi att barnen får med sig från sin tid på Rodret

En trygg grund där de:

 • kan vara självständiga, aktiva, skapande individer
 • ska kunna uttrycka sin egen vilja och visa empati
 • blir medvetna om sina positiva förmågor och får möjlighet att utveckla dessa
 • får möjlighet att prova på olika uttrycksformer
 • utvecklar en stark tilltro till den egna förmågan och känner styrka i samarbete mellan vuxna och barn
 • stimuleras till att bli upptäckande, kunskapssökande, ifrågasättande och nyfikna
 • ska kunna reflektera kring sin egen läroprocess
 • utvecklar en social kompetens
 • skolas i de demokratiska värdena
Senast ändrad lördag, 21 oktober 2017 12:37